Administrator danych osobowych

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Uzdrowisko Ciechocinek S.A., z siedzibą: 87-720 Ciechocinek ul. Kościuszki 10.

 

Kto jest osobą kontaktową u administratora?

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych można kontaktować się

z naszym Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@uzdrowiskociechocinek.pl, tel. 542836078 lub pisemnie na adres Uzdrowiska.

 

Uzdrowisko Ciechocinek S.A. przetwarza dane osobowe użytkowników w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 • Gdy jest to niezbędne do podjęcia działań do zawarcia z Tobą umowy lub do jej wykonania, w tym do:

 • założenia konta użytkownika,

 • sprzedaży bez rejestracji,

 • zapewnienia obsługi konta i użytkownika,

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz dokonywania płatności,

 • kontaktu z użytkownikiem,

 • obsługi reklamacji,

 • wysyłki i zwrotu produktów.

 • Gdy obowiązek przetwarzania istnieje na podstawie obowiązujących przepisów prawa, co obejmuje przetwarzanie dla celów podatkowych i rachunkowych.

 • Gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Uzdrowiska Ciechocinek S.A., którym jest:

 • umożliwienie użytkownikom realizacji swoich praw

 • dochodzenie roszczeń względem klientów i przed roszczeniami klientów

 • Gdy się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku:

 • z udziałem w usłudze Newsletter. Przekazanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody w zakresie udziału w usłudze Newsletter jest dobrowolne. Użytkownik ma w każdym czasie prawo rezygnacji ze świadczenia usługi Newsletter, poprzez dokonanie czynności wyrejestrowujących polegających na klikniecie odpowiedniego pola – link oznaczony jako „Rezygnuję z usługi Newslettera” w treści wiadomości e-mail wysłanej na adres Użytkownika lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres marketing@uzdrowiskociechocinek.pl. W tym przypadku Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać dopóki nie wycofasz zgody.

 

Jak są pozyskiwane dane osobowe?

Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Ciebie.

 

Komu są przekazywane dane osobowe?

Celem zapewnienia odpowiedniej organizacji, obsługi i wykonywania umów Twoje dane

osobowe mogą być przekazywane:

 • dostawcom usług umożliwiających sprzedaż na Twoją rzecz (firmom kurierskim lub pocztowym, firmom pośredniczącym w płatnościach),

 • firmom, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych z Administratorem (podmioty świadczące usługi teleinformatyczne, hostingu, newslettera).

 • organom publicznym w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi np. możliwych naruszeń prawa.

Nie będziemy przekazywać danych osobowych do państw trzecich.

 

Przez jaki okres będą przetwarzane dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przez czas potrzebny do realizacji i obowiązywania umowy, a w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń, przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa cywilnego. W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane dla celów wywiązania się przez nas z obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. z ustawy o rachunkowości lub przepisów podatkowych), będziemy je przetwarzać przez okres wynikający z takich przepisów (np. w celach rozliczeniowych Twoje dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z zamówieniem lub transakcją). Dane osobowe mogą być usunięte w przypadku kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;

 

Jakie prawa przysługują osobom, których dane osobowe są przetwarzane?

Przysługuje Tobie prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Możesz skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz z prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

 

Czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy?

Korzystanie ze świadczeń Administratora, w tym zawarcie umowy z Administratorem w zakresie jego działalności, jest w pełni dobrowolne, jednakże Administrator jest zobowiązany do realizacji umowy lub prowadzenia dokumentacji w sposób określony przepisami prawa, w tym z wykorzystaniem Twoich danych osobowych. Podanie przez Ciebie danych osobowych może być obowiązkiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych Administrator posiada obowiązek prawny przetwarzania Twoich danych, co oznacza, że w tym przypadku podanie danych jest wymogiem ustawowym.

 

Czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne

konsekwencje niepodania danych?

Niepodanie danych może skutkować odmową wykonania umowy z uwagi na brak możliwości

jej wykonania. Ze względów rachunkowych czy podatkowych brak podania danych może

skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy dokumentu księgowego na Twoją rzecz.

 

 

Podstawa prawna przekazania informacji zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, zwane: "Rozporządzeniem").

Producent:

Uzdrowisko Ciechocinek S.A.
Ul. Kościuszki 10, 87-720
Ciechocinek
www.uzdrowiskociechocinek.pl

Zakłady Produkcji Zdrojowej,
ul. Solna 6, 87-720 Ciechocinek
tel.: 54 283 6071
e-mail: sklepinternetowy@uzdrowiskociechocinek.pl

© 2024 UZDROWISKO CIECHOCINEK
Uzdrowisko Ciechocinek